טעמים חדשים מתכונים

ברוכים הבאים לאפליקציה טעמים חדשים. השימוש באפליקציה כפוף להוראות תקנון זה. אנא קראו את התקנון בקפידה. אם אינכם מסכימים לכל התנאים המפורטים בתקנון זה ו/או אינכם מאשרים אותם, אנא הימנעו משימוש באפליקציה, שכן בעצם השימוש באפליקציה ו/או ביצוע הרישום לה, בהתאם להוראות תקנון זה, הנכם מסכימים לתנאיו במלואם. טעמים חדשים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתינתן על כך הודעה מפורשת, ולמשתמשים או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי טעמים חדשים בגין כך. התקנון המעודכן יפורסם במסך זה. לכן, אנא הקפידו לחזור למסך זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של התקנון.

הגדרות
האפליקציה- האפליקציה ששמה "טעמים חדשים".
משתמש- אדם המבקר באפליקציה ו/או עושה בה שימוש כלשהו.
הפעולות באפליקציה- כהגדרת מונח זה בסעיף ‎14 להלן. התקנון- תקנון זה.
לרבות- לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.
עורך המסרים המסחריים- כהגדרת מונח זה בסעיף ‎17 להלן.
טעמים חדשים - טעמים חדשים מפעילת האפליקציה ו/או כל מי אשר פועל מטעמה.
תחומי עיסוק האפליקציה- כהגדרת מונח זה בסעיף ‎7 להלן.
בתקנון זה יהא למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם, היינו:

פרשנות
המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או באפליקציות אחרות, תגברנה הוראות התקנון, כפי שתעודכנה מעת לעת, לכל דבר ועניין.
כותרות הסעיפים בתקנון הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
כל האמור בתקנון בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה במשמע.
מובהר בזאת, כי בכל מקום בתקנון בו נאמר או משתמע, כי טעמים חדשים תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לטעמים חדשים, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל טעמים חדשים (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של טעמים חדשים כאמור תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של טעמים חדשים כאמור.

כללי
מובהר בזאת, כי בכל מקום בתקנון בו נאמר או משתמע, כי טעמים חדשים תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לטעמים חדשים, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל טעמים חדשים (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של טעמים חדשים כאמור תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של טעמים חדשים כאמור.
האפליקציה מהווה, בין היתר, פלטפורמה להצגת מידע בנושאי בישול, אפיה וכל נושא אחר שטעמים חדשים תחליט עליו, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן – "תחומי עיסוק האפליקציה"). במסגרת זו טעמים חדשים רשאית לפרסם באפליקציה תכנים, לרבות מתכונים, סרטונים וכתבות, בקשר עם תחומי עיסוק האפליקציה. הגלישה באפליקציה אינה כרוכה בתשלום.
השימוש של המשתמש באפליקציה והסכמת המשתמש לתנאי התקנון מהווים אישור לקבלת הודעות במדיה אלקטרונית (לרבות הודעות פוש אשר יישלחו למכשיר הטלפון הסלולארי, הודעות דואר אלקטרוני וכדומה) מטעמים חדשים, בנושאים הקשורים לאפליקציה ו/או הקשורים לטעמים חדשים. משתמש אשר קיבל הודעת דואר אלקטרוני מטעמים חדשים, רשאי לסמן בתחתית ההודעה האמורה, במקום המיועד לכך, שהוא מבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה. כמו כן, משתמש אשר קיבל מטעמים חדשים התראות למכשיר הסלולארי, ושאינו מעונין בקבלת הודעות כאמור, יכול להגדיר בתפריט האפליקציה שאינו מעוניין לקבל התראות למכשיר הטלפון הסלולארי ע"י הסימון במקודם המיועד לכך. בכל מקרה, משתמש אשר אינו מעוניין לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או התראות יכול לשלוח לטעמים חדשים הודעת דואר אלקטרוני לתיבת הדואר האלקטרוני בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולבקש באופן מפורש להסיר את שמו מרשימת התפוצה.
אין לעשות שימוש באפליקציה למטרות מסחריות ללא אישור מראש ובכתב מאת טעמים חדשים, ובכלל זה אין להציג באפליקציה כל פרסומת מסחרית למוצר ו/או שירותים כלשהם; אין להעתיק ו/או לעשות כל שימוש שאינו שימוש אישי בתכנים המפורסמים באפליקציה, לרבות בתכנים המפורסמים על ידי טעמים חדשים, כולם או חלקם; אין להציג את האפליקציה ו/או את תכניה באפליקציה ו/או באתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או באפליקציה כלשהי.

פרסומות
טעמים חדשים רשאית לאשר לחברות או לגופים שונים להציג מסרים מסחריים באפליקציה ובכלל זה פרסומות, הודעות, באנרים וקישורים לאתריי אינטרנט אחרים ו/או אפליקציות אחרות ("LINKS") (להלן -"עורך המסרים המסחריים" ו- "מסרים מסחריים", בהתאמה). המשתמש מתחייב בזאת לא לפגוע, לשבש, או למחוק את המסרים המסחריים.
מובהר בזאת, כי פרסום המסרים המסחריים על ידי טעמים חדשים אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת טעמים חדשים, לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם. מובהר בזאת, כי טעמים חדשים אינה בודקת או עורכת את תוכן המסרים המסחריים ואינה אחראית לתוכן, למידע, למוצרים או לשירותים הזמינים ו/או הכלולים במסרים המסחריים. האחריות בקשר למסרים המסחריים, לרבות לכל המפורט לעיל, חלה על עורך המסרים המסחריים בלבד. ככל שהמשתמש ו/או מי מטעמו יתקשרו בעסקה עם עורך המסרים המסחריים, הם עושים כן על אחריותם המלאה והבלעדית, וטעמים חדשים, אינה אחראית לעסקה האמורה ובכלל זה אינה אחראית לשירותים ולטובין שיסופקו בעקבותיה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למשתמש ו/או למי מטעמו, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי טעמים חדשים, בגין פרסום המסרים המסחריים ו/או בקשר אליהם.

שירות לקוחות
בכל שאלה או הבהרה לגבי האפליקציה ופעילות האתר ובכלל זה שאלות הנוגעות למידע על אופן פרסום תוכן באפליקציה, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בדואר אלקטרוני, בהתאם לפרטים המפורטים באפליקציה, ונציגי טעמים חדשים ישמחו לעמוד לשירות המשתמשים ויעשו את מירב המאמצים על מנת להשיב לשאלה האמורה או ההבהרה האמורה בהקדם, וזאת על מנת להנעים את חווית השימוש באפליקציה.

אחריות
באפליקציה מצוי מידע רב הקשור לתחומי עיסוק האפליקציה ומובאות בו המלצות והנחיות שונות. מובהר בזאת, כי המידע ההמלצות וההנחיות האמורים הינם בגדר מידע כללי ואינם באים להחליף ייעוץ מקצועי. בכל מקרה בו יש חשש לבעיה רפואית או אחרת יש להיוועץ ברופא ו/או באיש מקצוע.
מובהר בזאת, כי פרסום ההמלצות וההנחיות באפליקציה על ידי טעמים חדשים, אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת טעמים חדשים למלא אחר ההנחיות ו/או ההמלצות האמורות. ככל שהמשתמש ימלא אחר המלצות ו/או הנחיות האמורות, הוא עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית, ולמשתמש או למי מטעמו, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי טעמים חדשים בקשר עם ההמלצות ו/או ההנחיות האמורות.
התכנים שהמשתמש פרסם באפליקציה, אינם מבטאים או מייצגים את עמדותיה של טעמים חדשים. כמו כן, טעמים חדשים אינה אחראית שהתכנים שהמשתמש פרסם באפליקציה יזכו לתגובות מצד משתמשים אחרים ולמשתמש או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי טעמים חדשים בגין כך. טעמים חדשים אינה מתחייבת, כי התכנים והמידע המפורסמים באפליקציה יהלמו את צרכי המשתמשים. האחריות לבדוק את התאמת המידע והתכנים לצרכי המשתמשים (ובכלל זה את התאמת רכיבי המתכונים) חלה על המשתמש בלבד.
האפליקציה בכללותה, לרבות כל התוכן והמידע המופיע בה (הן תכנים שהמשתמש פרסם באפליקציה והן תוכן ומידע אשר טעמים חדשים מפרסמת באפליקציה) והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע למשתמש, כמות שהוא (As Is). יתכן והמידע לא יהיה שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. כמו כן, טעמים חדשים אינה בודקת את כל המידע והתכנים אותם מפרסמים המשתמשים ולכן סביר שיהיו במידע ובתכנים האמורים אי דיוקים או טעויות. טעמים חדשים אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע (הן ביחס לתכנים שהמשתמש פרסם באפליקציה והן ביחס למידע שטעמים חדשים פרסמה באפליקציה), ולמשתמש או מי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי טעמים חדשים בגין כך.
מובהר בזאת, כי למשתמשים או למי מטעמם, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי טעמים חדשים ו/או כלפי המשתמשים באפליקציה בגין המידע, התכנים והשירותים הניתנים באפליקציה. כמו כן, בשום מקרה טעמים חדשים, לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש או מי מטעמו כתוצאה מהגלישה באפליקציה ו/או מהסתמכות בתוכן ובמידע המופיעים בו. על אף מאמצי טעמים חדשים, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואפליקציית טעמים חדשים, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעויות אנוש. בשימוש באפליקציה פוטר כל משתמש את טעמים חדשים, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור ו/או בקשר לפעולות שתנקוט טעמים חדשים, אם תבחר לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשר עם טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.

שונות
כל אייקון (icon), וכן כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באפליקציה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, וכן אופן עריכתם והצגתם, הינם בבעלותה הבלעדית של טעמים חדשים. אין לצלם, להעתיק, לשכפל, להפיץ או לעשות כל שימוש בכל דרך שהיא בתכנים האמורים בסעיף זה לעיל, אלא אם ניתנה הסכמתה של טעמים חדשים לכך מראש ובכתב.
טעמים חדשים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת שתראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באופן חד צדדי וללא כל הודעה, מראש או לאחר מעשה, את פעילות האפליקציה, כולה או חלקה. כן רשאית טעמים חדשים לשנות מעת לעת את מבנה ו/או מראה האפליקציה ו/או את היקף הפעולות באפליקציה, ולמשתמש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי טעמים חדשים בגין כך.
טעמים חדשים תהא רשאית למנוע השתתפות משתמש בפעילויות באפליקציה, כולן או חלקן, ו/או להסיר את התכנים שפרסם באפליקציה, כולם או חלקם, ולמשתמש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי טעמים חדשים בגין כך.

יישוב סכסוכים וסמכות
הדין החל בכל הנוגע לשימוש באפליקציה ולתקנון הינו דין מדינת ישראל.
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות האפליקציה ולהוראות התקנון תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה וייקבע על ידי בית משפט המוסמך, כי הוראה כלשהיא מהוראות התקנון הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שייקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) אותו חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר ההוראות בתקנון, אשר תשארנה בתוקף מלא ותחייבנה את המשתמשים.